Historia Banku Spółdzielczego w Chojnie.


Bank Spółdzielczy w Chojnie został założony 28 lutego 1947 r. z inicjatywy 22 złożycieli, którym przewodniczył ks. Andrzej Czechowicz i wśród których byli: Bronisław Ślusarz, Antoni Hejna, Józef Dziubanowski, Władysław Tomczak, Antoni Krzyżewski, Lambert Soska, Stanisław Michna, Józef Leśniak, Roman Pelc, Angelo Andreatto, Franciszek Dembniak, Bolesław Prengiel, Mieczysław Baumgard, Henryk Greb, Zygmunt Kubicki, Stanisław Jemioła, Teofil Barcikowski, Wiktor Czuba, Jan Bański, Władysław Jankowski. Byli to osadnicy, którzy odbudowywali życie społeczne na "Ziemiach Zachodnich" po zniszczeniach II wojny światowej. 25 września 1947 roku Bank został wpisany do rejestru spółdzielni pod nazwą Spółdzielczy Bank Ludowy. Udział wynosił 1.000 zł, a wpisowe 100 zł.

 

Przez prawie 40 lat był jedyną placówką bankową w Chojnie. Bank Spółdzielczy przechodził różne koleje losu, podobnie jak cała spółdzielczość bankowa w Polsce. Wielokrotnie zmieniano nazwę Banku. W roku 1950 przemianowano Spółdzielczy Bank Ludowy na Gminną Kasę Spółdzielczą a od 1965 roku funkcjonuje pod nazwą Bank Spółdzielczy w Chojnie. Zmiany jakie nastąpiły w Polsce po roku 1989 nie pozostały bez wpływu na funkcjonowanie banków spółdzielczych. Nowe warunki funkcjonowania spowodwały, iż z blisko 1.600 banków spółdzielczych na początku lat 90 - tych funkcjonuje obecnie około 600 banków. Zmiany jakie nastąpiły w latach 90 - tych spowodowały, iż pozostałe, funkcjonujące aktualnie banki spółdzielcze to nowoczesne podmioty funkcjonujące na konkurencyjnym rynku, oferujące nowoczesne usługi finansowe. Zmiany nie ominęły Banku Spółdzielczego w Chojnie, który przyczyniając się do odbudowania pozycji polskiej bankowści spółdzielczej stał się w roku 1996 złożycielem i akcjonariuszem Bałtyckiego Banku Regionalnego S.A. w Koszalinie. W roku 1998 nastąpiło połączenie Banku Spółdzielczego w Chojnie z Bankiem Spółdzielczym w Mieszkowicach oraz Bankiem Spółdzielczym w Starym Czarnowie. Od roku 2001 Bank Spółdzielczy w Chojnie jest członkiem Spółdzielczej Grupy Bankowej, do której należy 151 banków spółdzielczych oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu. Obecnie Bank Spółdzielczy w Chojnie to nowoczesny, bezpieczny bank, który oferuje nowoczesne usługi finansowe.

Migawki

Kredyt symbol K02

Kredyty obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych klęskami – symbol K02

Kredyty obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcia się ziemi lub lawinę – symbol K02

 

Na co?

Kredyt obrotowy może zostać udzielony na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej przez ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej,

 

Dla kogo?

Możesz się ubiegać o niego, jeżeli podejmujesz lub prowadzisz działalność w rolnictwie, rybactwie śródlądowym oraz działach specjalnych produkcji rolnej i jesteś:

  • osobą fizyczną (z wyłączeniem emerytów i rencistów),
  • osobą prawną,
  • jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

 

Ile?

Kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę, tj. nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu zwiększonej o koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz zmniejszonej o koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne, i nie może przekroczyć :

  • 5 mln zł – na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych,
  • 8 mln zł – na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej.

 

Dodatkowe warunki:

  • Nie jest wymagany wkład własny,
  • Okres kredytowania – 4 lata od dnia wystąpienia szkody,
  • Okres karencji – do końca trwania umowy.